Ogólnopolskie liczenie bezdomnych 2015 roku.

W nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku w ramach ogólnopolskiej akcji odbyło się liczenie bezdomnych w Gorzowie Wlkp. Wśród osób zajmujących się liczeniem znaleźli się pracownicy organizacji pozarządowych, pomocy społecznej oraz straży miejskiej. W liczeniu brano pod uwage osoby przebywające w wyspecjalizowanych placówkach noclegowych oraz osoby przebywające w tzw. miejscach niemieszkalnych, tj. ogródkach działkowych, parki, pustostanach itp.

Jako definicje osoby bezdomnej przyjęto tę z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy – za osobę bezdomną uważa się: „…osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu
przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

  1. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony)

  2. nie jest zameldowana na pobyt stały

  3. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania” jest w szczególności:

  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;

  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;

  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych zameldowanych tam osób.

    Poniżej prezentujemy Państwu wyniki z liczenia.

001

Comments are closed.