Kontakt i RODO

KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY im. ŚW. BRATA ALBERTA
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, KRS NR 0000184980

ul. Strażacka 66, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.(95) 723 97 47
e-mail: gorzow@bratalbert.net

Konto Bankowe: 48 8363 0004 0036 0289 2000 0002

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dz. Urz. UE L 119 z 04-05-2016) informuję: ust. 2 lit.h

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; ul. Strażacka 66; 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Inspektor Ochrony Danych –Monika Zygmunt – Jakuć.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bratalbert.net
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług wynikających ze statutowej działalności Koła na podstawie Art. 6 Ust. I lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U 2011 nr 123 poz. 698 z póź. zm.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa