Stowarzyszenie

Jesteśmy jednym z 60 działających w całej Polsce kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które od czasu założenia w 1981 r. niesie pomoc osobom ubogim – przede wszystkim bezdomnym. Towarzystwo powstało wbrew oficjalnej propagandzie, że bezdomności w Polsce nie ma i do dziś, w zmienionych już realiach, wciąż na nowo wykazuje potrzebę swojego istnienia.

Funkcjonujemy w Gorzowie już od 1987 r. i było to możliwe tylko dzięki uporowi wielu osób. Nasza działalność wciąż jest potrzebna. Obserwujemy, jak obok nas rośnie i utrwala się sfera tak zwanego wykluczenia społecznego, sfera ludzi bezradnych, którzy nie potrafią, czasami nie chcą, funkcjonować w systemie społecznym, zostają zmarginalizowani. Mówimy tak o ludziach opuszczających domy dziecka, więzienia, trwale bezrobotnych, chorych psychicznie, uzależnionych. Stąd się rodzi bezdomność, stan, w którym człowiek traci wszystko, z nadzieją włącznie.

Działamy w duchu naszego świętego patrona: każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu dach nad głową, nagiemu odzież; jak nie można dużo, to mało. Adam Chmielowski – Brat Albert – dawał najwięcej, poświęcając całe swoje życie ubogim. Takie wezwanie do świętości niewielu może podjąć, każdy z nas może jednak dać choćby niewiele – żywność, odzież, datek pieniężny, wiedzę i pracę wolontariusza; liczy się każdy, nawet najmniejszy, gest solidarności z człowiekiem w najtragiczniejszej sytuacji.

Są potrzeby, których ogół nie ma prawa odmawiać jednostkom, a takim potrzebami są chleb i dach nad głową – tak mówił Brat Albert. Nie pytamy więc o przyczyny, każdy bezdomny otrzymuje u nas podstawową pomoc, a jeżeli już nie możemy jej udzielić, to przynajmniej informację, gdzie taką pomoc znajdzie. Nie oznacza to jednak udzielania łatwych rozgrzeszeń, bezpiecznego azylu od obowiązków. Pomagamy i stawiamy wymagania: obowiązek pracy i przede wszystkim obowiązek abstynencji. Nasi mieszkańcy nie tylko otrzymują pomoc, ale sami również ją świadczą wykonując pracę na rzecz wielu instytucji a przede wszystkim wspomagając siebie nawzajem. Kto przychodzi do Domu Brat Alberta dostaje ofertę i szansę trwałego rozwiązania problemu bezdomności. Wiele osób z tej szansy skorzystało. Część wraca po jakimś czasie i znów pomagamy mu się odnaleźć.

Placówki prowadzone przez Kolo Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

NOCLEGOWNIA: w dwóch salach na łóżkach piętrowych posiadamy 14 miejsc a w razie pilnej potrzeby możliwe jest dostawienie dodatkowych 4 łóżek polowych/materacy.
Placówka funkcjonuje w oparciu o regulamin zatwierdzony uchwałą Koła, jest czynna codziennie od 19.00 do 8.00, oferuje podstawową pomoc podopiecznym polegającą na: ciepłym posiłku obiadowym, możliwości zadbania o higienę osobistą, noclegu. Podstawowym wymogiem stawianym klientom jest absolutna trzeźwość.
Z założenia z pomocy noclegowni korzystają osoby bezdomne, które można skategoryzować w trzech grupach. Pierwsza grupa obejmuje osoby, które nie chciały podpisać kontraktu na pobyt w Domu Brata Alberta bądź też po podpisaniu nie dotrzymały warunków kontraktu. Drugą grupę stanowią osoby kierowane właśnie do tej placówki przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Województwa Lubuskiego, osoby te jednak po zadeklarowaniu podpisania kontraktu mogą być zakwalifikowane do przejścia do schroniska. Trzecią grupę stanowią osoby bezdomne, będące przejazdem w Gorzowie Wlkp.
Towarzystwo przyjęło zasadę, że nie odmawia pomocy żadnemu bezdomnemu, jednakże jest to pomoc na poziomie minimalnym, jakie zapewnia noclegownia. Dalej idąca pomoc wymaga własnego zaangażowania bezdomnego – przede wszystkim uczestnictwa w programie terapeutycznym.

SCHRONISKO – DOM BRATA ALBERTA: podopieczni zamieszkują w 14 pokojach 1, 2, 3, 4 i 5 – osobowych. Razem dysponujemy 41 miejscami. Pokoje na parterze przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.
W Schronisku mieszkają osoby, które decydują się na rozpoczęcie programu wychodzenia z bezdomności. Mieszkańcy otrzymują 3 posiłki dzienne, mają możliwość wymiany odzieży, korzystania z pomocy medycznej, pomocy w załatwianiu spraw socjalnych, uzyskiwaniu świadczeń pieniężnych, uzyskiwaniu uprawnień emerytalno – rentowych itp. Dla każdego mieszkańca opracowywany jest program wychodzenia z bezdomności, mieszkańcy uczestniczą w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej oraz zajęciach klubów zainteresowań (wędkarskim, sportowym, kulturalno – oświatowym).

MIESZKANIA TRENINGOWE BRATA ALBERTA: do pobytu w mieszkaniach treningowych kwalifikowane są osoby, które rokują na wyjście z bezdomności i usamodzielnienie się – na ogół po zakończeniu programu terapeutycznego w Domu Brata Alberta. Osoby takie podpisują kontrakt, w którym zobowiązują się o umówionym czasie usamodzielnić się i opuścić mieszkanie. Towarzystwo udziela im wszechstronnej pomocy – przede wszystkim w znalezieniu zatrudnienia. Mieszkańcy nie podlegają kontroli opiekunów i korzystają z dużej samodzielności; jest to dla nich okres przejściowy przed pełnym usamodzielnieniem się. Koło dysponuje 7 miejscami w czterech pokojach 1 lub 2 osobowych.