Konkurs fotograficzny „Z oddali…” Pamięci Olgierda i Ryszarda Popielów.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Z oddali…”

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Z oddali…” zwanego dalej „Konkursem” jest Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z siedzibą przy ul. Strażackiej 66 w Gorzowie Wlkp., zwane dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu: a) promowanie idei albertyńskiej, b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, c) zwrócenie uwagi na problem bezdomności.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na dowolnym terytorium przez uczestników Konkursu.
4. Tematem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości na innych ludzi.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Koła Gorzowskiego  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (http://bratalbert.net/).
6. Członkowie Koła Gorzowskiego  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta nie mogą brać udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
3. W konkursie mogą wziąć udział każdy chętny.
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 08 – 31.03.2021 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 01 – 03.04.2021 r.
• wysłanie nagród i dyplomów dla autorów nagrodzonych prac – 05.04.2021 r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: gorzow@bratalbert.net  z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Z oddali…”.
7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_ _Tytuł-zdjęcia.
8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY
1. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostanie umieszczonych w kalendarzu na 2022 rok, wydanym przez Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz nagrodzone upominkami.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej bratalbert.net
2. Uczestnik Konkursu zgadza się na możliwe opublikowanie zdjęć na stronie bratalbert.pl i w kalendarzy Koła na 2022 rok.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Comments are closed.